"Політична олігархія" сучасної українскої держави

курсовая работа

ВСТУП

політичний олігархія суспільство лобізм

Розвиток будь-якої держави проходить низку етапів еволюції, що є обовязковим елементом становлення громадянського суспільства та формування чіткої громадянської позиції соціуму. Одним із таких етапів є панування олігархічного політичного режиму, коли влада належить не народові а певному колу заможних громадян, що виробляють ті політичні рішення, які є найбільш прийнятними для них.

В умовах олігархічного режиму соціальні проблеми широких верств населення майже не вирішується, економічний розвиток країни спрямований на задоволення інтересів певних бізнес-еліт. Саме тому цей політичний режим є хибним шляхом розвитку країни. Що ж стосується України то все частіше до влади приходять представники інтересів окремих олігархічних кланів, які нехтуючи суспільними інтересами лобіюють в неприкритій формі інтереси своїх протеже.

Проблемам функціонування олігархії та механізмам її взаємодії із суспільством та державою присвячені праці українських і зарубіжних вчених, а саме: О. Борєва, О. Войнич, О. Гросфельд, В. Нестеровича, О. Пасхавера, І. Рейтеровича, Ю. Сабанадзе, Л. Селезньової, О. Сушка, С. Телешуна, Ф. Шамхалова та інших.

Метою даної роботи є визначення природи та особливості політичної олігархії сучасної України.

Виходячи з поставленої мети слід вирішити такі завдання:

проаналізувати теоретичні засади появи олігархічної еліт та сутність еліти загалом;

визначити поняття олігархії, її ознаки та механізми взаємодії;

проаналізувати особливості взаємодії суспільства і політики в олігархії;

визначити витоки сучаcної української олігархії;

охарактеризувати основні особливості вітчизняної політичної олігархії;

визначити необхідність існування інституту лобізму в умовах олігархічного суспільства.

Обєктом дослідження є вітчизняна українська олігархія в процесі свого виникнення та еволюції.

Предметом дослідження виступає механізм реалізації свого владного впливу вітчизняною олігархією.

Операціоналізація понять «олігархія» відбувається шляхом емпіричного дослідження праць Колодія А. Ф., Войнич О. М., Вовканича С., Коржова Г. O. та ін. шляхом співставлення між собою його теоретичного змісту та сутнісного призначення. Змістовому значенню поняття «олігархія» приписується його операційне значення, тобто комплекс практичних процедур спостереження і вимірювання.

Програма дослідження передбачає на першому етапі визначення сутності олігархії як явища та її значення для суспільства і політичної системи. На другому етапі дослідження передбачено визначення особливостей виникнення вітчизняного олігархічного прошарку та суспільно-політичного прояву його впливу. На третьому етапі передбачено вивчення можливості легалізації тіньового впливу олігархії на владу шляхом формалізації процедур лобіювання.

Делись добром ;)